dr-randika

Dr. Randika Jayasinghe
B.Sc.(Hons) (USJP), PhD (Western Australia)

Head of the Department
Department of Biosystems Technology
Ext. – 8484
randika@sjp.ac.lk

Web (19)

Dr. Nilushi Nugara
B.Sc. Agri. (Hons) (UOR), M.Sc. Agri. (University of the Ryukyus, Japan),
PhD (Kagoshima University, Japan)

Senior Lecturer
Department of Biosystems Technology
Ext. – 1659
nilushinug@sjp.ac.lk

dr-danushka

Dr. Dhanushka Udayanga
B.Sc. (Hons) (Peradeniya), PhD (Thailand)

Senior Lecturer
Department of Biosystems Technology
Ext. – 1663
dudayanga@sjp.ac.lk

dr-lasanthi

Dr. K.G.L.R. Jayathunge
B.Sc. Agri. (Hons) (Peradeniya), M.Phil in Food Science
& Technology (Peradeniya), PhD in Food Science & Technology (Belfast)

Senior Lecturer
Department of Biosystems Technology
Ext. – 1676
lasanthi@sjp.ac.lk

Web (21)

Dr. Lanka Undugoda
B.Sc.(Hons), PhD

Senior Lecturer
Department of Biosystems Technology
Ext. – 8484
lankaundugoda@tech.sjp.ac.lk

dr-gaya

Dr. (Ms.) Gaya Nayomi Jayakody
B.Sc Physics (Hons)(USJP), M.Sc Math. Ed. (UOC), PhD Math. Ed. (SFU, Canada)

Senior Lecturer
Department of Biosystems Technology
Ext. – 1662
gayanayomi@sjp.ac.lk

dr-jayasanka

Dr. D.J. Jayasanka
B.Sc. Agri. (Hons) (UOR), M.Sc. in Green Technology (UOR), PhD (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan)

Senior Lecturer
Department of Biosystems Technology
Ext.-1676
dkjjayasanka@gmail.com

Web (5)

Dr. (Mrs.) U. Kumarasinghe 

Senior Lecturer
Ext. – 1676

dr-chathuri

Dr. Chathuri Senanayake
B.Sc. Food Science and Technology (Hons) (University of Sri Jayewardenepura),
PhD Chemistry (University of Kelaniya)

Senior Lecturer
Department of Biosystems Technology
Ext. – 1676
chathurisnnk@gmail.com

mr-rumesh

Dr. Rumesh Liyanage
B.Sc. Food Science & Technology (Hons)- University of Sri Jayewardenepura, PhD in Food Science & Technology (USJP)

Lecturer
Department of Food Science and Technology
Ext. – 1676
rumesh@sci.sjp.ac.lk

dr-kosala